Algemene voorwaarden

Aanpassingen aan onderstaande teksten/documenten:

Op 9 april 2020 zijn regels toegevoegd aan de privacy- en cookie policy. Zo zijn in beide tabellen regels toegevoegd en is er meer informatie gegeven over wanneer u zich uit wenst te schrijven voor cookies. Lees het hele document op deze pagina.

Op 9 april 2020 is de disclaimer toegevoegd. In plaats van een link naar een andere website is dit een apart document geworden. De disclaimer is ook op deze pagina te lezen.

Verkoopsvoorwaarden

1.Gebruik van de website

Lembreghts BV besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Lembreghts BV niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Lembreghts BV al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met
Lembreghts BV spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische storingen.

Lembreghts BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem.

a. Privacy en cookie policy
zie hieronder
b. Hyperlinks en verwijzingen
Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Lembreghts BV beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Lembreghts BV aanvaard geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Gebruik van afbeeldingen
Teksten en foto’s kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd. Zonder toestemming van Lembreghts BV is het verboden deze te kopiëren, te gebruiken.

2. Algemene voorwaarden

* ALGEMEEN Het aanvaarden van onze offerten, orderbevestigingen, leveringsnota’s en facturen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige algemene voorwaarden, die alle eventuele aankoopvoorwaarden van de klant vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald. Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van onderhavige voorwaarden, gemaakt door personeel van de firma Lembreghts BV zijn slechts van kracht indien wij deze schriftelijk bevestigen. Gegevens van welke aard ook vermeld in onze catalogi en prijsljjsten en dergelijke zijn niet bindend voor ons tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

*GEBRUIK Het is de klant of de gebruiker verboden om het geleverde product te gebruiken voor andere doeleinden dan deze expliciet en limitatief opgesomd zijn in een bijgeleverde gebruikshandleiding. Het is de klant of de gebruiker verboden enige wijziging aan te brengen aan geleverde goederen zonder de schriftelijke toestemming van de constructeur. Indien geen gebruishandleiding is bijgeleverd of indien de gebruikshandleiding niet in een door de klant gebruikelijke taal is opgesteld, dan dient deze schriftelijk te worden aangevraagd. De klant en/of de gebruiker dient alle maatregelen te nemen om bij gebreken en o/of klachten over het geleverde artikel, een onderzoek in aanwezigheid van alle betrokken partijen mogelijk te maken.

* BETALINGSVOORWAARDEN Alle taksen, van welke aard ook, zijn ten laste van de klant. Alle betalingen dienen te gebeuren te Oevel, netto en zonder disconto, contant of volgens op factuur vermelde modaliteiten. De klant zal door het louter verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn en zulks zonder dat enige aanmaning vereist is. De aanvaarding van betalingstermijnen brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande saldo. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechstwege en zonder
noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 10% met een minimum van 50 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht op vergoeding van andere geleden schade.

*EIGENDOMSVOORBEHOUD-VOORRECHT NIET BETAALDE VERKOPER Alle geleverde materialen blijven onze uitdrukkelijke eigendom tot bij de algehele betaling, kosten van de verkoop, kosten van vervoer en verpakking, de door de klant verschuldigde belastingen (BTW), en de intrest die strekt tot de vergoeding van de betalingsuitstel inbegrepen. De klant zal evenwel, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, de risico’s dragen. De klant is er derhalve toe gehouden het aldus in bewaring gehouden materiaal te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s en voor waardevermindering te behouden. Wanneer de klant de goederen heeft doorverkocht aan een derde, dan kunnen wij onze aanspraken doen gelden op de schuldvordering van de koopprijs. Ons eigendomsrecht komt dan te rusten op de vervangende schuld vordering. Wij behouden het voorrecht van de niet-betaalde verkoper van roerende goederen ingeval van faillissement van de klant en dit op al de door hem verkochte goederen.

*LEVERING De levering bevat enkel en alleen de goederen en/of diensten vermeld in de leveringsbon. De leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. Geen enkele vertraging in de levering, hetzij door overmacht, hetzij om welke redenen ook, brengt een aansprakelijkheid in onze hoofde met zich mee en kan derhalve geen aanleiding geven tot vergoeding van welke aard ook, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, ontheft ons van iedere verplichting tot levering. Bij niet -betaling op de vervaldag wordt de overeenkomst tussen partijen onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verbroken ten laste van de klant en kunnen wij het geleverde terugvorderen.

*ANNULATIE OF RETOUREN Bij annulering van een order of bij terugname van de goederen, is aan ons, onverminderd alle andere mogelijk schadevergoedingen, een forfaitaire schadevergoeding van 20% alsmede de verzendings- en terugnamekosten verschuldigd.

*VERPLAATSING, TRANSPORT EN VERZEKERING Alle leveringen geschieden in ons magazijn. Alle verrichtingen in verband met de verzending (veervoer, verzekering, aflevering, enz.) geschieden voor rekening van en op verantwoordelijkheid van de klant, die verplicht is het geleverde te controleren bij ontvangst en eventueel verhaal te doen op de vervoerder ook in geval van franco verzending. Indien wijzelf zorg dienen te te dragen voor de verzending van de door hem te leveren goederen dan geschiedt zulks voor rekening van en op risico van de klant.

*WAARBORG De inontvangstneming der goederen sluit tevens hun aanvaarding in. Het materiaal dat geleverd wordt door ons, blijft onder de waarborg van de fabrikant vallen. De klant is verplicht om bij schadegeval, het bewijs te leveren dat het geleverde artikel op een redelijk te verwachten wijze en met inachtneming van de gebruiksaanwijzing en de waarschuwingen werd gestockeerd, onderhouden, behandeld en toegepast Wij zijn enkel en alleen waarborg verschuldigd wanneer de klant aan al zijn betalingsverbintenissn heeft voldaan, zonder dat hierdoor de waarborgtermijn kan verlengd worden.

*KLACHTEN Geen enkele klacht (ook m.b.t. factuur) is ontvankelijk indien deze niet nauwkeurig omschreven en schriftelijk is gedaan binnen de 8 dagen na de inontvangstneming van de goederen of de uitvoering van de werken of de verzending van de factuur.

*RECHTSBEVOEGDHEID In geval van geschil of betwisting om een willekeurige reden zjjn alleen de rechtbanken van Turnhout of het Vredegerecht van Herentals bevoegd.